Hoppa till huvudinnehåll

Kartutdrag ur fastighetsregistret

Ett kartutdrag ur fastighetsregistret kan skrivas ut för gällande registerenheter som har antecknats i fastighetsregistret och som har skiften.

På utdragets första rubrikrad anges datum då utdraget har tagits ur registret och på följande rad anges registerenhetens fastighetsbeteckning och namn. Uppgifter om bestyrkande anges i den nedre kanten av utdraget.

Av fastighetsregisterkartan framgår registerenheternas läge i förhållande till varandra, men deras exakta geografiska utsträckning framgår av förrättningshandlingar och terrängen. Fastighetsregisterkartans uppgifter kan vara bristfälliga och inexakta.

Beställ utdrag och intyg

Exempel

Översiktskarta

Översiktskartan visas uppe till vänster på utdraget. Den visar ett större område och gör det lättare att lokalisera registerenheten. Skiften som tillhör registerenheten har märkts ut med förstoringsglassymboler. Efter översiktskartan visas respektive skifte på en egen karta.

Basuppgifter om registerenheten

På detta utdrag anges utöver registerenhetens basuppgifter också antalet skiften och uppgifter om eventuella planer och byggförbud som berör registerenheten.

Skifteskartor

En registerenhet som består av ett skifte visas på första sidan. Om registerenheten består av flera skiften, visas alla skiften på samma karta på den första sidan. Efter detta visas alla skiften på var sin sida.

Skiftena visas alltid i den största möjliga skalan. Som bakgrundskarta används i huvudsak terrängkartan. I skalorna 1:2 000, 1:1 000 och 1:500 används kommunens stomkarta, om det finns en sådan.

Fastighetsindelningen visas i skalan 1:50 000 och i större skalor. Kommungränserna anges med röd färg. Fastighetsbeteckningar visas i skalan 1:5 000 och i större skalor. Fastighetsbeteckningarna för skiften som tillhör den registerenhet som utdraget berör har strukits under.

Råmärken visas i skalan 1:5 000 och i större skalor. Råmärkenas nummer anges med röd färg.

När den registerenhet som utdraget berör är antingen belastad eller berättigad i förhållande till en nyttjanderättsenhet, visas nyttjanderättsenheten i grön färg till den del den syns på kartan.  Nyttjanderättsenheter visas i skalan 1:20 000 och i större skalor.

Outbrutna områden som ingår i den registerenhet som utdraget berör visas i gul färg eller med en orange skylt i skalan 1:20 000 och i större skalor.