Köpeskillingsregister över fastigheter

Lantmäteriverket upprätthåller ett köpeskillingsregister över fastighetsöverlåtelser. Registrets syfte är att bidra till bestämmandet av fastighetens värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, utlåning samt övriga värderings- och forskningsuppdrag.

I köpeskillingsregistret antecknas enligt köpvittnens meddelanden uppgifter om föremål för överlåtelse, köpeskillingar samt om överlåtaren och förvärvaren. I registret finns alla överlåtelser, som omfattar köp, byten, gåvor och skiftesavtal samt föravtal om fastighetsköp.

Läs om anskaffning av data

Statistik över fastighetsköp