Hoppa till huvudinnehåll

Gällande bildade enheter

På utskriften "Gällande bildade enheter" visas alla gällande registerenheter, outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden som bildats från fastigheten eller någon annan registerenhet.

Alternativt kan man begränsa bildningskedjan så att den omfattar endast sådana registerenheter, outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden som bildats på angivet datum eller senare.

I samband med rubriken visas datum som anger när avsnittet har tagits ur registret. På de följande raderna anges registerenhetens fastighetsbeteckning och namn. Ifall registerenheten har upphört, visas även upphörandedatum.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel: Gällande bildade enheter och Gällande bildade enheter från tidpunkten xx

Basuppgifter

I basuppgifterna anges registerenhetens basuppgifter på samma sätt som på fastighetsregisterutdraget.

Gällande enheter från bildningskedjan framåt

Om registerenheter har sökts endast från det givna datumet, visas även detta datum i rubriken.

Först visas objektregisterenheten med fet stil. Den kan ha upphört. Därefter visas alla gällande registerenheter framåt i bildningskedjan, i stigande ordning enligt fastighetsbeteckning.

För respektive registerenhet anges fastighetsbeteckning, registreringsdatum, areal och namn. Arealen av en tomt och ett allmänt område anges i kvadratmeter. För registerenheter som varken är tomter eller allmänna områden anges jordareal och vattenareal separat i hektar, men deras sammanlagda areal anges inte. Om en registerenhet har upphört, visas dess arealuppgifter inte på utdraget.

Om registerenheten har gällande outbrutna områden eller separat överlåtna andelar i samfällda områden, visas beteckningen för outbrutet område som indragen. Registreringsdatumet för ett outbrutet område är äldre än registreringsdatumet för dess registerenhet, om det oubrutna området ursprungligen har överlåtits från en annan registerenhet och i samband med en fastighetsförrättning eller en gammal kommunsammanslagning (före 2014) riktats på denna registerenhet.

För denna del visas endast rubriken om det inte från objektregisterenheten har bildats registerenheter, outbrutna områden eller separat överlåtna andelar i samfällda områden som gäller vid den angivna tidpunkten.