Hoppa till huvudinnehåll

Bildningskedja framåt

På utskriften "Bildningskedja framåt" visas alla registerenheter som bildats från den registerenhet som utskriften berör. Uppgifterna på utskriften kan avgränsas att börja vid en viss tidpunkt.

Bildningskedjan består av de bildande registerenheterna, outbrutna områdena och bildningsåtgärderna för respektive registerenhet.

I kedjan ingår endast sådana bildningar där en ny registerenhet med en ny fastighetsbeteckning har bildats. I bildningskedjan visas även ändringar i fastighetsbeteckningar som är en följd av ändringar i kommunindelningen som registrerats före år 2014. Däremot visas inte fogande av registerenheter och outbrutna områden till registerenheter som fortfarande är i kraft efter åtgärden, exempelvis fogande av ett outbrutet område till ett samfällt område som fortfarande är i kraft.

I rubriken anges registerenhetens fastighetsbeteckning och namn. Ifall registerenheten har upphört, visas även upphörandedatum. I samband med rubriken visas ett datum, som anger när avsnittet har tagits ur registret.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel: Bildningskedja framåt och Bildningskedja framåt från tidpunkten xx

Basuppgifter

I basuppgifterna anges registerenhetens basuppgifter på samma sätt som på fastighetsregisterutdraget. Läs mera om fastighetsregisterutdrag.

Bildningskedja framåt

Bildningskedjan går framåt i kronologisk ordning från registerenheten som utskriften berör. Bildningskedjan visas så att hela den första grenen i bildningskedjan visas tills den tar slut och därefter visas kedjan vidare från den senast avbrutna grenen.

Bildningskedjan kan visas från och med en viss tidpunkt. Då visas endast sådana registerenheter på utdraget som uppstått efter denna tidpunkt, inklusive bildningsåtgärder, även om den registerenhet som utskriften berör har bildats redan tidigare. Tidsavgränsningen visas i rubriken.

Bildningskedjan visas för respektive bildningsåtgärd. Bildaren kan vara en registerenhet eller ett outbrutet område. Om bildaren är ett outbrutet område eller en separat överlåten andel i ett samfällt område, visas den registerenhet som det outbrutna området eller andelen ingick i vid bildningstidpunkten ovanför beteckningen för outbrutet område. På raden för det oubrutna områdets belägenhetsenhet finns ingen pilsymbol, eftersom belägenhetsenheten inte är bildare, utan ett outbrutet område.

Om bildningskedjan inte fortsätter från någon registerenhet, visas den inte senare på utskriften som en bildare. Det är dock möjligt att registerenheten helt eller delvis har fogats till en annan registerenhet eller att den har upphört på något annat sätt än i samband med en fastighetsbildningsåtgärd. Mera information om sådana åtgärder finns på registerenhetens fastighetsregisterutdrag.

En registerenhet kan ha fler bildande registerenheter eller outbrutna områden än de som anges i kolumnen för bildande enheter. Övriga bildare kan antingen visas i samband med denna åtgärd eller ha anknytning till en annan åtgärd. De kan också ligga helt utanför denna bildningskedja och därmed inte visas på utskriften.

Om en fastighetsbeteckning eller beteckning för outbrutet område i bildningskedjan anges med kursiv stil, är det inte en registerenhet eller ett oubrutet område som officiellt antecknats i fastighetsregistret, utan exempelvis ett tekniskt mellanskede. Det är inte möjligt att få fastighetsregisterutdrag över en sådan enhet.

Registerenheternas outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällt område

Under denna rubrik anges alla gällande outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden för både den enhet som utskriften berör och för sådana enheter som i övrigt förekommer på utdraget.

De outbrutna områdena visas på indragna rader och för dem anges beteckningen för outbrutet område och datum för den ursprungliga anteckningen i fastighetsregistret. Registreringsdatumet för ett outbrutet område är äldre än registreringsdatumet för dess belägenhetsregisterenhet om det oubrutna området ursprungligen har överlåtits från en annan registerenhet och i samband med en fastighetsförrättning eller en gammal kommunsammanslagning (före 2014) riktats på denna registerenhet.