INSPIRE-direktivet

INSPIRE-direktivet (2007/2/EG) är ett EU-direktiv som syftar till interoperabel geografisk information och en gemensam infrastruktur för geografisk information. När geografisk information som produceras i olika organisationer och stater används gemensamt och är interoperabel, är utnyttjandet av rumsliga data smidigare, minskar överlappande arbete och kostnaderna sjunker.

Läs här vad INSPIRE förutsätter av dataproducenter, inom vilken tid Inspire ska genomföras, vilken lagstiftning som är förknippad med INSPIRE och var du hittar mer information.

Kontrollera om Inspire-direktivet gäller dig

Inspire-direktivet förpliktar sådana myndigheter som förvaltar eller upprätthåller geografiska datamängder som ingår i direktivets tillämpningsområde.

Datamängder som omfattas av Inspire-direktivet:

 • omfattar Finlands område
 • är i ett elektroniskt format
 • ingår i de 34 datamaterialteman som definieras i Inspire-direktivets bilagor

Dessa förpliktelser gäller även sådana organisationer som med stöd av den nationella lagstiftningen förvaltar dessa datamängder i syftet att sköta offentliga förvaltningsuppgifter för myndigheters vägnar.

Närmare bestämmelser om de myndigheter som förpliktas av Inspire-direktivet och om de datamängder som ingår i direktivets tillämpningsområde finns i den nationella lagen om en infrastruktur för geografisk information (2–3 §) och i Inspire-direktivet.

Den nationella datakatalogen är en förteckning över geografisk information i Finland som hittills identifierats som sådan som omfattas av Inspire-direktivet och de myndigheter som förvaltar denna information. Den nationella datakatalogen upprätthålls av delegationen för geografisk information och katalogen används som grund för de årliga Inspire-uppföljningsuppgifterna. När en ny Inspire-datamängd identifieras i Finland, läggs det till katalogen.

Vi erbjuder utbildning och stöd för uppfyllandet av Inspire-förpliktelser.

Mera information om den utbildning som vi erbjuder (på finska)

Gör så här

Om du producerar geografisk information, kontrollera här vad din organisation ska göra för att uppfylla sina INSPIRE-skyldigheter.

 1. Identifiera dina geografiska datamängder

  Identifiera vilka rumsliga datamängder och datatjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet. I den nationella datakatalogen listas de material som har identifierats hittills. Om du vill uppdatera förteckningen, ska du kontakta INSPIRE-sekretariatet.

  Kommunernas material som omfattas av INSPIRE-direktivet är adresser, uppdaterade detaljplaner, generalplaner och byggnader. Dessutom upprätthåller kommunerna fastighetsregistret i samarbete med Lantmäteriverket och information om mätpunkter för luftkvaliteten i samarbete med Meteorologiska institutet. Till den del materialen finns tillgängliga digitalt ska kommunerna uppfylla sina INSPIRE-skyldigheter.

  Läs mer

 2. Upprätta metadata

  Berätta om din geografiska information för andra. Skapa beskrivningar med hjälp av metadata så får andra organisationer till exempel veta hurdan geografisk information din organisation besitter, hur den är tillgänglig och vem som ansvarar för den.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att man upprättar metadata för de datamängder och tjänster som omfattas av INSPIRE-direktivet och att metadata hålls uppdaterade. Kom alltså alltid ihåg att uppdatera metadata, när din geografiska information uppdateras.

  Läs mer

 3. Skapa en visningstjänst

  Gör din geografiska information synlig för andra. Publicera den geografiska informationen i en visningstjänst. För att geografiska data ska vara interoperabla är det viktigt att andra har tillgång till den geografiska informationen och att den kan kombineras med andra organisationers material. Till exempel i Paikkatietoikkuna kan man via visningstjänster granska kartnivåer på varandra och skapa helt nya kartor.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att INSPIRE-datamängderna publiceras via visningstjänster (WMS = Web Map Service).

  Läs mer

 4. Skapa en nedladdningstjänst

  Visa information om objekt och ge andra möjlighet att utnyttja dina datamändger. Publicera dina geografiska information med hjälp av en nedladdningstjänst. På detta sätt kan användarna utnyttja objektdata rakt via nedladdningstjänsten och är inte tvugna att separat ladda ner objekt till sin dator. Alla kan använda samma information och överlappande arbete minskar.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att INSPIRE-datamängderna publiceras via nedladdningstjänster (WFS = Web Feature Service) eller ett ATOM-flöde.

  Läs mer

 5. Gör det kompatibelt

  Harmonisera dina data enligt INSPIRE-bestämmelserna. På så sätt kan andra organisationer utnyttja dina material och din organisation kan utnyttja andras material smidigt och i gränsöverskridande sammanhang. Skapa en interoperabel dataprodukt av din datamängd.

  INSPIRE-direktivet förutsätter att dataprodukten utarbetas enligt en temaspecifik INSPIRE-dataproduktdefinition. Upprättandet underlättas av tidigare utarbetade nationella dataproduktplaner.

  Läs mer

 6. Följ upp och rapportera

  Europeiska kommissionen följer årligen upp hur INSPIRE-direktivet genomförs i medlemsstaterna. Medlemsstaterna tillställer kommissionen sin rapport i maj. I Finland samlar INSPIRE-sekretariatet in uppföljningsuppgifter från de förpliktigade mydigheterna i början av året. Svara på förfrågan så har vi så aktuell information som möjligt och du får också se hur Finland klarar sig i Europa.

  Läs mer

Tidsplan

Tidsplan för genomförandet av INSPIRE-direktivet i medlemsländerna

 

Lagstiftning

INSPIRE-direktivet

INSPIRE-förordningar om metadata

INSPIRE-förordningar om interoperabilitet mellan rumsliga datamängder och datatjänster (dataprodukter)

INSPIRE-förordningar om nättjänster

INSPIRE-förordningar om gemensam användning av data

IINSPIRE-förordningar om rumsliga datatjänster

INSPIRE-förordningar om uppföljning och rapportering

Nationell lagstiftning om en infrastruktur för geografisk information

Mer information

Europeiska kommissionens INSPIRE-sidor

Internationellt INSPIRE-samarbete

Nationell INSPIRE-åtgärdsplan