Hoppa till huvudinnehåll

Bildningskedja bakåt

På utskriften "Bildningskedja bakåt" visas hela bildningskedjan för en fastighet eller annan registerenhet som antecknats i fastighetsregistret. Bildningskedjan innehåller uppgifter om alla bildande registerenheter och bildande outbrutna områden samt bildningsåtgärder för respektive registerenhet som ingår i bildningskedjan.

Uppgifterna på utskriften "Bildningskedja bakåt" kan avgränsas att sluta vid en viss tidpunkt.

I kedjan ingår endast sådana bildningsåtgärder där en ny registerenhet bildats som har en ny fastighetsbeteckning. I bildningskedjan visas även ändringar i fastighetsbeteckningar som är en följd av ändringar i kommunindelningen som registrerats före år 2014. Däremot visas inte fogande av registerenheter och outbrutna områden till registerenheter som fortfarande är i kraft efter åtgärden, exempelvis fogande av ett outbrutet område till ett samfällt område som fortfarande är i kraft.

I utskriftens rubrikuppgifter anges registerenhetens fastighetsbeteckning och namn. Ifall registerenheten har upphört, visas även upphörandedatum. I samband med rubriken visas ett datum, som anger när avsnittet har tagits ur registret.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel: Bildningskedja bakåt och Bildningskedja bakåt till tidpunkten xx

Basuppgifter

I basuppgifterna anges registerenhetens basuppgifter på samma sätt som på fastighetsregisterutdraget. Läs mera om fastighetsregisterutdrag.

Bildningskedja bakåt

Bildningskedjan går bakåt i kronologisk ordning från registerenheten som utskriften berör, ända tills det inte längre finns bildande registerenheter eller fram till den valda tidpunkten. Den valda tidpunkten anges i rubriken för detta avsnitt.

Om bildaren är ett outbrutet område eller en separat överlåten andel i samfällt område, visas den registerenhet som bildaren ingick i vid tidpunkten för bildningsåtgärden inom parentes. För en bildningsåtgärd visas åtgärdens typ, exempelvis styckning, och åtgärdens arkivhänvisning, om uppgiften finns i fastighetsregistret.

Om bildningskedjan förgrenar sig, visas respektive bildningskedja ända fram till slutet och därefter fortsätter listan från den senast avbrutna grenen. Om en registerenhet som ingår i kedjan har upphört, anges detta med symbolen (X) efter fastighetsbeteckningen. För outbrutna områden visas inte symbolen (X), även om de har upphört.

Det är möjligt att åtgärder och arkivhänvisningar har antecknats med olika typsnitt i gamla jordregisteruppgifter, vilket innebär att en och samma åtgärd kan förekomma två eller fler gånger. Hur man namngett åtgärder, exempelvis styckningar, har också varierat under olika tidsperioder.

Om en fastighetsbeteckning eller beteckning för outbrutet område i bildningskedjan anges med kursiv stil, är det inte en registerenhet eller ett oubrutet område som officiellt antecknats i fastighetsregistret, utan exempelvis ett tekniskt mellanskede. Det är inte möjligt att få fastighetsregisterutdrag över en sådan enhet.