Bostäder och fastigheter

Vi tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om fastigheter och aktielägenheter i våra register samt genom att sörja för registrering av äganderätter och inteckningar. Vid lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, ändrar rättigheter som hänför sig till fastigheten och bestämmer fastighetens geografiska utsträckning.

Vi erbjuder tjänster för fastighetsägare

En fastighet kan vara exempelvis en lägenhet (utanför detaljplanområde) eller en tomt (på detaljplanområde). En fastighet omfattar området som ingår i den, andelar i samfällda områden och servitutsrätter, exempelvis vägrätter.

Kom ihåg när du köper en fastighet Information för fastighetsägaren Fastighets ägarförhållanden ändras

Vi erbjuder tjänster för lägenhetsägare

Vi bygger upp ett nytt elektroniskt bostadsdatasystem. I systemet registreras uppgifter om ägare till aktielägenheter. I minneslistorna för köpare och säljare finns viktig information om affären.

Vill du överföra husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet? Alla instruktioner om överföringen av aktieböcker finns på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.

Minneslista för den som köper en lägenhet Minneslista för den som säljer en lägenhet Information till lägenhetsägare Överföring av aktiebok

Tjänster

Tema

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

E-tjänsten för fastighetsägare: överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev.