Bostäder och fastigheter

Vi tryggar markägandet och kreditgivningssystemet genom att upprätthålla uppgifter om fastigheter och aktielägenheter i våra register samt genom att sörja för registrering av äganderätter och inteckningar. Vid lantmäteriförrättningar bildar man nya fastigheter, ändrar rättigheter som hänför sig till fastigheten och bestämmer fastighetens geografiska utsträckning.

Tjänster

Lantmäteriförrättningar

Vi erbjuder tjänster för fastighetsägare

En fastighet kan vara exempelvis en lägenhet (utanför detaljplanområde) eller en tomt (på detaljplanområde). En fastighet omfattar området som ingår i den, andelar i samfällda områden och servitutsrätter, exempelvis vägrätter.

Kom ihåg när du köper en fastighet Information för fastighetsägaren Fastighets ägarförhållanden ändras

Tema