Hoppa till huvudinnehåll

Vad avses med fastighetens nyttjanderätter och begränsningar?

Olika typer av rättigheter kan hänföra sig till fastigheten, exempelvis en rätt att

 • använda en väg
 • utnyttja ett samfällt område (exempelvis vattenområde)
 • hålla en båt på en för den anvisad plats.

Som fastighetsägare kan du utnyttja dessa rättigheter. En del av rättigheterna har mycket gamla anor och saknar betydelse i dag, exempelvis en linblötningsplats.

Olika typer av begränsningar som påverkar användningen av fastigheten kan belasta fastigheten. Exempel:

 • Fastighetens besittning har delats genom avtal med en annan part.
 • På fastigheten finns en arrenderätt med arrendetagare.
 • På fastigheten finns en väg som andra fastigheters ägare får använda för att färdas.
 • På fastigheten finns en elledning som begränsar användningen av ledningsområdet.

Var ser jag vilka rättigheter eller begränsningar som hänför sig till fastigheten?

Du kan titta på uppgifter om din fastighet avgiftsfritt i Lantmäteriverkets e-tjänst.

 • Om alla nyttjanderätter och begränsningar visas uppgifter som specificerar objektet, exempelvis nyttjanderättens eller begränsningens typ samt dess beteckning.
 • Uppgifternas omfattning varierar beroende på vilken typ av nyttjanderätt eller begränsning det är fråga om.
 • Nyttjanderätter och begränsningar visas på kartan, om deras lägen är kända. Du kan klicka på olika objekt på kartan för att se mer detaljerad information om dem. Exempelvis när det gäller nyttjanderätter ger kartan en vy över vilka fastigheter som en nyttjanderätt belastar och vilka fastigheter som får använda rättigheten.

Uppgifter om andra än dina egna fastigheter ser du på utdrag och intyg som du kan köpa i e-tjänsten.

Min fastighet har en vägrätt – vad betyder det?

Det finns två typer av vägrätter:

 • enskild väg med väglag
 • vägrätt.

Förvaltningen och underhållet av en enskild väg med väglag sköts av ett väglag. Vad gäller övriga vägrätter sköter de vägdelägare som är berättigade att använda vägen underhållet av vägen genom att avtala på annat sätt, och väglag har inte grundats.

I e-tjänsten kan du titta på din fastighets vägrätter.

 • Av enskilda vägar med väglag visas på vilka fastigheters områden vägen löper, det vill säga vilka fastigheter som vägrätten belastar. Väglaget har tidsenlig information om vägdelägare och väganvändare. Du kan begära namn och adress till väglagets kontaktperson genom att ringa Lantmäteriverkets kundservice.
 • Du kan köpa ett registerutdrag över en enskild väg med väglag, om vägen löper på din fastighets område. Av utdraget framgår väglagets namn, beteckning och kontaktpersonens uppgifter (om dessa har meddelats) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas område vägen löper. På utdraget syns också om väglagets stadgar finns i Lantmäteriverkets arkiv.
 • För vägrätter visas i tjänsten de fastigheter på vilkas område vägen löper, det vill säga vilka fastigheter som vägrätten belastar. Dessutom visas de berättigade fastigheterna, det vill säga de fastigheter vilkas ägare har rätt att använda vägen.

På kartan i e-tjänsten visas alla enskilda vägar i området med en streckad linje. Du kan även klicka på olika objekt på kartan för att se mer detaljerad information om dem.