Hoppa till huvudinnehåll

Så här fyller du i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse

Det ingår i köpvittnets uppgifter att fylla i meddelanden om fastighetsöverlåtelse. Detta måste göras inom två vardagsdygn efter bestyrkandet av en fastighetsöverlåtelse. Köparna kan meddela köpvittnet att de vill få lagfart anhängig genom köpvittnets meddelande. Därför samlar köpvittnet behövliga kontaktuppgifter för meddelandet. Som hjälp har vi tagit fram en blankett, från vilken köpvittnet överför uppgifterna till meddelandet.

Uppgifterna i meddelandet om fastighetsöverlåtelse utgör en framställning av förvärv för den kommande lagfarten. Överlåtelsehandlingen som följer med meddelandet förs automatiskt in i lagfartsarkivet. Därför måste man fästa vikt vid inskanningens kvalitet. Uppgifter om överlåtelseobjektets egenskaper är viktiga med tanke på köpeskillingsstatistiken.

Inloggning

Meddelandet om fastighetsöverlåtelse hittar du i Lantmäteriverkets e-tjänst (organisationskunder).

För att kunna fylla i ett meddelande om fastighetsöverlåtelse måste du logga in i e-tjänsten. Du kan logga in antingen med hjälp av nätbankkoder, mobilcertifikat eller genom att använda ditt tjänstekort.

I samband med inloggningen kontrollerar programmet att den som loggar in är ett köpvittne som antecknats i köpvittnesregistret. Ingen annan person kan fylla i meddelandet i stället för köpvittnet. Programmet hämtar köpvittnets uppgifter direkt från köpvittnesregistret. De behöver alltså inte fyllas i.

Anmälan

Vid anmälan utnyttjas uppgifter i köpvittnesregistret, fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret, personuppgifter i befolkningsdatasystemet (BDS) samt uppgifter i företags- och organisationsdatasystemet (FODS) genom att hämta uppgifterna direkt från dessa register. Inga adressuppgifter anges längre i meddelandet, eftersom de måste vara antecknade i överlåtelsehandlingen. Köpvittnet måste kräva att överlåtelsehandlingen innehåller överlåtelseparternas namn, personnummer eller FO-nummer och adresser. Adressen kan utelämnas av grundat skäl.

Överlåtarna och mottagarna hämtas eller anges separat för varje fastighet. Alla fastigheter som är föremål för överlåtelsen anges i samma meddelande. Efter att första fastigheten lagrats föreslår programmet samma överlåtare och mottagare för följande fastigheter.

Endast en typ av överlåtelse kan anges som typ av överlåtelse. Om det i samma överlåtelsehandling klart är fråga om köp för en mottagares del och enbart gåva för en annan mottagares del, ska ett separat köpvittnets meddelande fyllas i för respektive överlåtelse, med samma ärendenummer.

Du kan förflytta dig i meddelandet med knapparna Föregående och Följande. Knappen Avbryt raderar alla inmatade uppgifter och du förflyttas till början av blanketten.

En del av uppgifterna är obligatoriska. Du kommer inte vidare innan du angett sådana uppgifter. Programmet visar uppgifter som saknas eller är felaktiga med röda kanter för datafältet.

Överlåtelsedatum och typ av överlåtelse

Anmälan inleds med att ange överlåtelsedatum och typ av överlåtelse. Om man med samma överlåtelsehandling har gjort flera överlåtelser av olika typer, t.ex. köp och gåva, ska du upprätta separata meddelanden om fastighetsöverlåtelse för dessa. Gå vidare genom att trycka på knappen Följande.

Föremål för överlåtelse

Ange föremålet för överlåtelsen genom att skriva fastighetsbeteckningen. Om föremålet för överlåtelsen är ett befintligt outbrutet område, ange beteckningen för det outbrutna området. Sök objektet i fastighetsregistret genom att klicka på förstoringsglaset.

Välj typ av objekt, som kan vara Hela objektet, Kvotdel, Nytt outbrutet område eller Andel i en samfälld skog eller ett samfällt område. Om överlåtelsen gäller hela objektet, frågar programmet om överlåtaren har förbehållit ett outbrutet område eller en andel i en samfälld skog eller ett samfällt område. Om överlåtelsen gäller en kvotdel, frågar programmet storleken på den andel som överlåts, som ska anges som ett bråktal (inte i procent). Om överlåtelsen gäller ett bebyggt objekt, ange gatuadress.

Överlåtare

Programmet föreslår som överlåtare alla ägare av fastigheten som är föremål för överlåtelsen enligt lagfart. Om lagfarten föreslår ytterligare personer eller samma person på nytt, ska dessa tas bort genom att trycka på minustecknet. Du kan lägga till nya överlåtare antingen i punkten + Lägg till överlåtare (sökning med personnummer) eller + Lägg till en överlåtare som saknar finskt person- eller FO-nummer. Adressuppgifter ska inte meddelas.

Om överlåtaren är ett dödsbo, ska som överlåtare i meddelandet meddelas endast den person vars bo det är fråga om. Om dödsboet är oskiftat, får meddelandet inte innehålla en förteckning över delägarna. Om dödsboet genom arvskifte har för fastighetens del skiftats i kvotdelar, ska de personer som förvärvat fastigheten vid skiftet antecknas som överlåtare i meddelandet.

Mottagare

Sök mottagare antingen i punkten +Lägg till mottagare (sökning med personnummer) eller +Lägg till en mottagare som saknar finskt person- eller FO-nummer. Adressuppgifter ska inte meddelas.

När mottagaren är en utlänning välj följande alternativ: +Lägg till en mottagare som saknar finskt person- eller FO-nummer. Sedan födelsedatum med inledande nollor och punkter, namn och val av land i menyn. Gör så här även om personen har ett finskt personnummer. Om du använder det i meddelandet, förmedlas inte uppgiften om medborgarskap.

För mottagarnas del ska du välja bland alternativen För egen räkning, För under bildning varande bolags räkning eller För under bildning varande bostadsaktiebolags räkning.

Efter varje mottagare som sökts med personnummer ska du trycka på knappen OK. Samtidigt töms personnummerfältet så att du kan söka en ny mottagare. När alla mottagare hämtats och lagts till ska du trycka på knappen Redo.

Ange för varje mottagare uppgiften om ägarandel i hela fastigheten som bråktal (inte i procent). Observera att om det finns flera mottagare, ska talet för den kvotdel som överlåts delas mellan mottagarna. T.ex. om man säljer ½ av en fastighet till två köpare, blir ägarandelen för respektive köpare ¼. Här används de bråkdelar som antecknas i den nya lagfarten. Det kan kräva lite kalkyler och ett nytt sätt att tänka.

Om flera fastigheter är föremål för överlåtelsen, ska alla dessa fastigheter läggas till i samma meddelandet. Efter att första fastigheten lagrats föreslår programmet samma överlåtare och mottagare för följande fastigheter. Dessa godkänns genom att trycka på Redo. Gå till överlåtelsens villkor först efter att du angett alla fastigheter som är föremål för överlåtelsen.

Villkor för överlåtelsen

Meddela den totala köpeskillingen i fältet Köpeskilling. Meddela värdet på lösöret som ingår i överlåtelsen, om det räknats upp i köpebrevet. Vid gåvor, byten och skiftesavtal behöver köpeskillingen inte meddelas. Om den slutliga köpeskillingen inte avtalats om i föravtalet, behöver den inte meddelas.

Välj i rullgardinsmenyn Övriga villkor Äganderättens övergång är villkorlig, Upplösande villkor eller Förbehållen särskild rättighet, om överlåtelsen innehåller sådana villkor.

Totala arealer

Anteckna i dessa fält arealerna för alla fastigheter eller outbrutna områden som varit föremål för överlåtelsen specificerade enligt användningsändamål: Odlad mark, Skogsmark, Byggnadsmark, Annan mark och Vattenområde. Tjänsten beräknar den totala arealen på basis av dessa uppgifter.

Ange arealerna i kvadratmeter (1 ha = 10 000 m2).

Övriga uppgifter

Välj objektets avsedda användningsändamål i rullgardinsmenyn. Du kan välja flera användningsändamål och ta bort dem genom att klicka på krysset.

Med råmark avses huvudsakligen obebyggt område, för vilket detaljplan ännu inte framställts, men som man inom en nära framtid har för avsikt att planlägga för planmässigt samhällsbyggande. Den som köper råmark är oftast en kommun eller ett byggföretag.

Andra användningsändamål kan vara exempelvis vattenområde, naturskyddsområde, grustäkt eller torvmark. Anteckna användningsändamålet i meddelandet.

Välj i rullgardinsmenyn Planuppgifter den dominerande planformen för objektet.

Välj i rullgardinsmenyn Byggnader de byggnadstyper som finns på objektet.

Vid behov kryssa för Överlåtelse mellan släktingar och Objektet gränsar till strand.

Köpvittne

Först i detta skede ser du köpvittnets uppgifter.

Lägg till överlåtelsens ärendenummer. Överlåtelsens ärendenummer ska följa en årligen löpande numrering, exempelvis 1/2018, 2/2018 osv. Om du upprättar ett annat meddelande om samma överlåtelsehandling, använd samma ärendenummer.

Sökande av lagfart

Mottagaren av en fastighetsöverlåtelse har möjlighet att få en lagfartsansökan anhängig redan från bestyrkandet av köpet. På detta sätt blir lagfarten automatiskt anhängig när meddelandet om fastighetsöverlåtelses lämnas in till Lantmäteriverket.

Överlåtelsemottagaren bör meddela köpvittnet om mottagaren vill att lagfartsärendet ska inledas i detta skede. Om man vill få lagfarten anhängig, ska överlåtelsemottagaren till köpvittnet meddela sina egna eller sitt ombuds kontaktuppgifter till vilka kompletteringsbegäran, beslutshandlingen och fakturan kan skickas. För köpvittnet har en blankett tagits fram för insamling av uppgifter. Från denna blankett överför köpvittnet uppgifterna till meddelandet, men bifogar inte blanketten till meddelandet.

Vid detta förfarande är köpvittnet inte ett ombud och hen bär inte heller på något sätt ansvaret för att lagfarten blir anhängig eller för behövliga handlingar eller överlåtelseskatt. Köpvittnet fungerar endast som bud dvs. genomför överlåtelsemottagarens vilja, om denne vill att behandlingen av lagfarten ska inledas från bestyrkandet av köpet. Inlämnandet av handlingar som behövs för lagfart och ansvaret för betalningen av överlåtelseskatt i tid bärs av överlåtelsemottagaren.

Köpvittnet får inte ta ut en separat ersättning för anhängiggörandet av lagfart, eftersom den ingår i det bestämda arvodet.

Bifoga överlåtelsehandlingen

Till meddelandet ska du bifoga överlåtelsehandlingen och eventuella fullmakter och kartor över outbrutna områden i en pdf-fil. Deesutom kan du bifoga kvittot på betalningen av köpeskillingen, om du har tillgång till det. Andra bilagor får inte bifogas.

Sammanfattning

Till slut ser du en sammanfattning av de uppgifter som du meddelat.

När du har kontrollerat att alla uppgifter är med och att de är korrekta tryck på knappen Skicka.

Det är inte nödvändigt att skriva ut köpvittnets meddelanden. Det behöver inte längre göras, eftersom skyldigheten att föra journal upphörde och arkiveringsansvaret överfördes till Lantmäteriverket 1.1.2015.

Köpvittnet behöver inget bevis på skickandet av meddelandet, eftersom meddelandet upprättas direkt i Lantmäteriverkets system. Om meddelandet sänds iväg, har lagringen av den lyckats.